Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η iwebit παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως κατασκευή ιστοσελίδων, ψηφιακή προώθηση, υπηρεσίες Mηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και συμμόρφωσης με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (GDPR).

Ιστοσελίδες

Κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop

Προώθηση

SEO & Digital Marketing

Μηχανικός

Μηχανικός Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

GDPR

Πιστοποιημένος DPO

Ρωτήστε μας πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας